Table of Contents for "140 Folk Songs Collected by Menachem Kipnis"

Yiddish Folksongs Collected by Menachem Kipnis
The book is a facsimile of the original edition and consists of the Kipnis handwritten sheet music for the melodies and the lyrics.
Digital download - $6.00
Paperback edition - $9.40 plus $3.60 shipping and handling (US domestic only)

A mol iz geven a mayse 18
A mol iz geven a yidele 165
Abramleynko nash 259
Adres tsum Lyadyer rebn, Der 282
Af dem boydem shloft der dakh 65
Af der zavadske 141
Akhtsik er un zibetsik zi 72
Alef: an odler (1) 245
Alef: an odler (2) 247
Alef: ayngemakhts est der nogid 249
Alte kashe, Di 89
Avek di yunge yorn 41
Avremele melamed 256
Az men nemt di ersht koyse 208
Baleboste zisinke 189
Balegole, Der 105
Bay a taykhele 156
Bay dem shtetl shteyt a shtibl 176
Bayke, di 34
Baytzhe mir oys a finf un tsvantsiker 170
Beryozkele 63
Beser a melamed 108
Beys kh'hob ongehoybn in kheyder tsu geyn 166
Bin ikh mir a shnayderl 168
Bistu mit mir broygez 151
Boymelekh zey blien, Di 294
Brontshele 22
Dondrna - otkray mnye dveru 284
Dray neytorins 67
Du zolst nisht geyn mit keyn Patshever meydelekh 157
Dudele, A 80
Efnt, rebetsin, khsidim geyn 184
Er zetst zikh anider 153
Er zol lebn 87
Eylu voeylu tsoyakim bekho 211
Eyn mol tu ikh zikh banayen 201
Feygele iz geven a voyle moyd 14
Filozof, Der 91
Fishelekh koyfn 47
Flizhe mayn foygele 292
Fort der khosidl tsu dem rebn 113
Fun montik in der fri biz fraytik far nakht 234
Fun vanen kumt a yid 205
Gabe, vos vil der rebe? 197
Gey ikh mir shpatsirn 24
Goldene pave, di 6
Gut vokh 103
Gutn ovnt Brayne, A 115 (Guter novent)
Helf mir Gotenyu 32
Hemerl 55
Hoyshane rabe af der gantser velt 145
Hulyav ya u nidilyu 277
Hun af shabes, A 93
Im yirtse hashem baym rebn 207
In droysn iz a triber tog 20
In droysn mamelyu hot zikh farkhmaret 142
In kheyder 51
In vildn vald arayn 43
Inhalt Band 2 301
Inhalt Band I 136
Kadish 77
Katarina 131
Khaverte, A 16
Kheshbm tsedek 126
Kind ligt in vigele, Dos 119
Kleyn melamedl, Dos 227
Kozhenitser shnayderl, Dos 240
Kudi yidish? 287
Lebn lozn voyl 203
Lekoved dem heylikn Bim Bom 195
Lekoved dem heylikn Shabes 199
Leyg ikh mayn kepele 36
Libe, A 38
Lid fun a feygele, A 12
Lomir ale in eynem dem rebn mekabl ponim zayn 185
Lomir beyde a libe firn 160
Lomir zikh iberbetn 30
Mame hot mir geshikt, Di 39
Mamenyu, lyubenyu 8
Margaritkelekh 58
Mashke, Di 191
Matka kazala ozhekhuv urvatsh 269
May ko mashme lon 61
Mayerke mayn zun 83
Melave malke 85
Meydl in di yorn, A 10
Mezinke oysgegebn 109
Mikitka 135
Mir zaynen nikhter 183
Mir zogn der baleboste 187
Mit a nodl on a nodl 242
Nasha yevreyskaya sluzhba, tshernobelskaya! 279
Nayer sher, Der 45
Neyn mame, neyn muter 236
Nokhemke mayn zun 232
Nor nemen bagrande 296
O vay bratsiye, tso to yum zeh znatshi? 271
Omer reb Lyekov, ni boyus nikovo! 286
Oy Avrom! 48
Oy mame, mame 150
Oy vey, tokhter, s'iz shoyn tsen a zeyger 159
Oy vey, ver s'zogt az a libe iz a glik? 143
Pastukhl, A 124 (Pastakhl)
Pastukhl, A 263
Piv ya unidilyu 274
Po khasidatskomu 128
Po tim botsi dunayu 267
Rebe Elimelekh, Der 224
Reboyne shel oylem hura! 96
Reboyne shel oylem, kh'hob tsu dir a tayne 174
Regndl, Dos 163
Royz, royz, vi vayt bistu? 268
S'iz nito keyn nekhtn 90
Samovar, Der 244
Sha, shtil, makht nisht keyn geruder 186
Sholem Aleykhem 250
Shterndl 56
Slushay 69
Sorele Dushenke 172
Stredayin 261
Tate un di kinder, Der 133
Tayer Yankele 117
Tsi tut kravyets meshka? 280
Tsig tsigitsapl 221
Undzer libe iz geshlosn gevorn 154
Unter a kleyn boymele 230
Varshever kadetn 298
Ven du volst geven der Boyre Oylem 217
Vi azoy lebt der kayzer? 253
Vide fun Reb Meyer Promishlyaner, Di 273
Vmestetshka lyadi 270
Volekhl lomir zingen, A 204
Vos bistu Katinke broygez? 290
Vos vet zayn az Meshiekh vet kumen? 98
Vos vet zayn mit dem rebn dem frumen 219
Vozhe vilstu mayn tayer kind? 111
Vu bistu geven? 148
Yingele fun Poyln, A 28
Yome, Yome 26
Yoshke fort avek 121
Zemerl, A 215
Zits ikh mir afn benkele 147
Zits ikh mir in tatns gortn 178
Zol ikh vern a rav 101
Back to the Yiddish Emporium

For more information contact Jane Peppler
jane@mappamundi.com 919-606-2122

Yiddish Theater Songs (recordings and sheet music)

Jane Peppler on Google+